Vážení spoluobčania

TIC Štítnik

Vážení spoluobčania.

Rozhodli sme sa Vás ešte raz osloviť, pretože v najbližšej dobe sa Vám dostane do rúk vydanie Štítnických zvestí,  v ktorých starosta znovu využil na svoju propagandu  a zároveň  za svoj neúspech a zlé rozhodnutia   viní  poslancov OZ.

V prvom rade Vám chceme poďakovať  za prejavenú dôveru  v minulom  volebnom  období a zároveň vysloviť poľutovanie, že ste boli veľakrát  svedkami hádok a konfliktov, ktoré nemuseli byť, keby.....  ....keby  pán starosta  neosočoval  poslancov, ktorí   vždy hájili záujmy  Vás,  obyvateľov Štítnika  a poukázali na  minimálne   pochybné   nakladanie  s obecným majetkom, keďže tento je majetkom nás všetkých.

V najbližšom vydaní Štítnických zvestí   je opäť  uverejnených   niekoľko poloprávd a zavádzajúcich informácií . Každý občan našej obce určite vie, že srdcovkou starostu  bol a je futbal. Je to krásny koníček, ale  len dovtedy , kým sa  z neho nestane  biznis.  Práve láska k tomuto športu ho mala viesť k tomu, aby  štítnické futbalové ihrisko zveľadil , veď prostriedky a potrebné mechanizmy k tomu mal.  Za  8 rokov svojho volebného obdobia  však neurobil nič, čo by tomuto spustnutému ihrisku dalo  tvár, akú by potrebovalo.  Kde skončilo potrebné náradie na aspoň čiastočnú údržbu ihriska? Samozrejme  ako inak mimo Štítnika. Úplne   nová kosačka  v hodnote 5000  € ktorú  zakúpili TJ Baník Štítnik páni J. Kundrák a J. Gallo  skončila v Nadabulej, kde pôsobí ako tréner mládeže  syn pána starostu.  Keď  po akte s predajom  TJ Baník Štítnik žiadal  starosta  od poslancov schválenie ďalších financií na futbal, pohár pretiekol.  Kam sa podeli  finančné  prostriedky  z predaja  futbalového klubu, ktoré  mali slúžiť na pokrytie nákladov  nie na jednu sezónu, ale aj na zveľadenie ihriska? Prečo by mala  obec znášať  finančné náklady na futbal, keď sa jedná o súkromný futbalový klub, ktorý bol dlhé desaťročia obecným a za  záhadných okolností  sa tento dostal do súkromných rúk  pána starostu.  Obec za posledné  roky   podporovala klub  v maximálnej možnej miere v domnení,  že sa jedná o obecný futbalový klub aj keď ním  už dávno nebol.  V prípade, že sa futbalový klub vráti späť pod správu obce je samozrejmosťou, že mu bude poskytnutá  podpora,  ako to bolo aj v minulosti.  

Keď sme chceli prostredníctvom miestneho rozhlasu vysvetliť občanom , prečo neboli financie na futbal schválené, boli sme odmietnutí pracovníčkou obce. Pán starosta  mal z pozície  svojho postu všetky dostupné možnosti ako manipulovať  so zanietenými fanúšikmi a očierňovať poslancov.   Je nám ľúto chlapcov, ktorí robia tento šport zanietene a s láskou, naplno sa mu venujú a ani netušia, ako sú manipulovaní a zneužívaní.  

   NESCHVÁLENÍM  finančných prostriedkov  pre súkromný  futbalový klub  pána starostu sa  začalo  očierňovanie  poslancov.  

Málokto však vie, že  finančné prostriedky, ktoré neboli schválené pre  súkromný  futbalový klub  vo výške  5000 € boli  účelovo použité na  výmenu strešnej krytiny na  dome smútku v celkovej sume 11000€.

V súčasnom vydaní Štítnických zvestí pán starosta opakovane  tvrdí, že sa nepodarilo zabezpečiť  aspoň projektovú časť na vybudovanie  kanalizácie a ČOV.  Podľa  jeho tvrdení , niektorí páni poslanci  toto nepovažovali za potrebné.   Toto  jeho tvrdenie je minimálne zavádzajúce, nakoľko  pán starosta je vo  funkcii už 8 rokov  a tak  zhadzovať vinu za svoj neúspech na   súčasných poslancov je smiešne. Obec Štítnik  má od roku 2002 platné stavebné povolenie  na kanalizáciu a ČOV,  projektovú dokumentáciu z ktorej podľa vyjadrení  projektantov je  možné  túto čiastočne použiť  pri zhotovovaní novej dokumentácie, čím by sa dali  ušetriť finančné prostriedky.  Poslanci boli z vlastnej iniciatívy jednať v Košiciach  o možnostiach zhotovenia projektovej dokumentácie kanalizácie s využitím  fondov EÚ. Doteraz  ani  jeden  starosta  nebol schopný  v riešení kanalizácie  urobiť krok vpred. V moci  nás poslancov bolo  schváliť odpredaj nepotrebného majetku obce ako aj  budovy školského strediska v sume  20 000€, z ktorého  získané finančné prostriedky  boli a sú účelovo viazané na vyhotovenie projektu kanalizácie a ČOV. Tento  problém  ťaží občanov Štítnika už veľa rokov a preto by sa malo v budúcom období vynaložiť maximálne úsilie na doriešenie  tohto  stavu.

Takisto z pera starostu obce máte v  Štítnických zvestiach  možnosť  sa dočítať,  že svoje volebné obdobie ukončí kladne  pomerne s vysokou finančnou rezervou cca 50 000 €, ktorá podľa nášho názoru  mohla byť oveľa vyššia, keby  sa po kalamite na miestnom cintoríne  cena za vyrúbaný strom  záhadne zo dňa na deň nezvýšila o 100€/ks. Hneď  po   obhliadke na cintoríne a zistení daného stavu poslanci  našli a oslovili firmu, ktorá  dala  ponuku  za výrub a vypratanie 1 ks stromu  za  sumu 150€/ks.  Za zaujímavosť  stojí povedať,  že  ponuky, ktoré predložil OZ pán starosta  boli  v sumách cca 800 €/ks. Aj  napriek  našej snahe   o čo najnižšiu   cenu za strom  sa cena  150 €  cez noc zvýšila  o 100€ na konečnú sumu 250 €/ks. Týmto zvýšením sumy  mohla mať obec  na účte o cca 6000€ viac.

Kalamita na cintoríne nie je zďaleka  jedinou kauzou, ktorá visí ako haluz vo vetre.  Ako ďalšiu musíme spomenúť skutočnosť,  o ktorej ekonómka obce   vedela že sa koná protizákonne  a neupozornila na ňu poslancov obce.  Jedná sa o recyklačný fond skládky TKO vo výške cca 40 000  €, ktorý bol účelovo viazaný.  Pohyby na tomto účte  sú povolené len so súhlasom OZ.   No aj napriek tomu bez vedomia poslancov suma na tomto účte absentovala celé 3 roky.  Až po zistení  zo strany poslancov, že peniaze na účte chýbajú  sa  záhadne vrátili späť.  Aj napriek tomu, že poslanci niekoľkokrát žiadali o predloženie výpisu z účtu recyklačného fondu skládky TKO  bola odpoveď starostu stále zamietavá.  Nahliadnutie do výpisov účtu nám bolo umožnené iba  pri vyšetrovaní  tejto skutočnosti na polícii v Rožňave, kde sa zistilo, že tento účet bol dvakrát vyčerpaný okrem iného aj na mzdy zamestnancov OÚ a nie iba ako uviedla ekonómka obce  na zaplatenie projektu regenerácia obce.   

Rozhodnutí pána starostu, ktoré boli pre obec nevýhodné je viac.  V novinách  sa dočítate o oprave fasád na budove OcÚ, dome služieb a kultúrnom dome.  Azda netreba nikoho presviedčať, že   vyplatených  cca 11000 €,  keďže  sa nejednalo o žiadnu opravu ale  len o vymaľovanie prednej strany budov   bolo maximálne  nadhodnotené.  Prešlo len niekoľko rokov  a prehnane vysoko vynaložené prostriedky  vyšli nazmar,  pretože  spomenuté budovy je potrebné opraviť znova.

Za  zmienku stojí predaj vysokozdvižného vozíka za cenu 300 € aj keď jeho hodnota bola  cca 2500€.

Podľa nášho názoru, aj  pravidelná mesačná platba 100 €,  zmluvnému právnikovi obce,   dosiahla  za funkčné obdobie pána starostu nemalú výšku.  Napriek tomu si pán starosta objednával  právne služby  u iného právnika, čo stálo obecnú kasu viac ako 2500 € len za posledné 2 roky.  Azda nie je potrebné vysvetľovať, že  tieto finančné prostriedky boli  zbytočne vyhodené   za právne služby,  ktoré boli vedené voči nám, nepohodlným poslancom.

Ďalšie obvinenia  pána starostu o nezáujem  poslancov  o veci verejné ,   sú holým výmyslom, nakoľko každý podnet, ktorý bol predložený poslancom bol  riešený napriek tomu, že  niektoré sťažnosti patrili do kompetencie  starostu obce, ktorý ich neriešil ale prenášal na poslancov a komisie.  Skúste si vôbec  spomenúť, či ste videli starostu obce na Vašej ulici, opýtať sa ako sa máte,  či máte nejaký problém, asi ťažko, keďže sa iba vozil na obecnom aute, ktoré využíval na súkromné a stranícke účely.

Na záver nám dovoľte vyjadriť  ľútosť  nad  celou  situáciou v obci,  ktorá bola nepríjemná nám a isto i Vám .  Snaha  poukazovať na  minimálne neštandardné postupy  pána starostu sa nám vypomstila v podobe  osočovania, vyhrážok ,trestných oznámení ,  kontrol  z rôznych štátnych úradov.

Napriek  všetkým týmto invektívam  sme sa snažili  na tieto veci poukazovať a informovať o nich Vás občanov.   Jedinou formou   ako Vás  o týchto záležitostiach pravdivo informovať  bolo minulé a toto mimoriadne vydanie  poslancov OZ.

Veríme, že si pomocou týchto argumentov vytvoríte pravdivý obraz o fungovaní obce a prejavíte nám aj do budúcnosti svoju dôveru.  Jedine tak, budeme môcť dokázať, že  to s rozvojom obce myslíme vážne.   Niektoré   problémy na ktoré sme poukázali  sú však dlhodobého charakteru a nie je  možné  ich  vyriešiť   za jedno volebné obdobie. 

 

KOMISIA FINANČNÁ A SPRÁVY MAJETKU OBCE  V ŠTÍTNIKU

OBDOBIE ,,ČINNOSTI“ 2010-2014

Komisia pracovala v zložení  Ing.M.Kuzma, Mgr.M.Stančo, Mgr.G.Bischof, V.Pazerová.

Počas svojho pôsobenia sa naša komisia usilovala o prácu v rámci svojho rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený poslancami obecného zastupiteľstva  :

1.1   Finančné hospodárenie : komisia prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa finančného hospodárenia obce a to najmä : - návrhy rozpočtu obce, jeho zmeny, záverečný účet obce – návrhy rozpočtov a vyhodnotenie hospodárenia organizácií zriadených obcou- posúdenie žiadostí o povolenie splátok kúpnej ceny – návrhy VZN, ktoré súvisia s finančnou, príp. majetkovou agendou obce – členovia komisie majú oprávnenie kontrolovať dodržiavanie VZN a ostatných záväzných noriem prijatých obcou

1.2   Nakladanie s majetkom obce : - komisia prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa nakladania s majetkom obce a to najmä:- odpredaj nehnuteľnosti i hnuteľných vecí z majetku obce – posudzovanie opodstatnenosti na vyraďovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku v rámci inventarizácie majetku.

 

V rámci spomenutých vecí je nutné poukázať na nasledovné. Našej komisii nebolo ani raz umožnené byť pri návrhoch rozpočtov obce či pri samotných zmenách rozpočtu, dôkazom je predvolebný plagát  kandidáta na starostu p. D. Kupcovej, že jedine ona pripravovala rozpočet obce. Z jej strany dochádzalo dokonca k svojvoľným zmenám v rozpočte  bez mandátu obecného zastupiteľstva.

Aj preto komisia požiadala p. Kupcovú na svoje zasadnutie o nasledovné :

 

     Komisia žiada, aby p. Kupcová, ekonómka obce, pripravila súčet nevyčerpaných finančných prostriedkov z r.2013.Komisia žiada ekonómku obce p. Kupcovú o predloženie originálnych dokumentov (faktúry,bankové prevody,pokladničné bločky) ku každej prečerpanej položke plnenia rozpočtu obce na rok 2013, nakoľko tieto zmeny neboli schválené  poslancami OZ v Štítnik.

Samozrejme, že sme na svojom rokovaní  nemali ani jeden dokument. Má potom zriadenie takejto komisie v našej obci vôbec zmysel?, aký dôvod môže mať zamestnanec obce, že odmietne ukázať to, čo je základom jeho práce a za čo berie plat.

Práve tieto skutočnosti sú dôvodom, že dodnes ešte nemá ekonómka obce p. Kupcová schválené záverečné účty z r. 2012,2013,výročné správy r.2012,2013 a v neposlednom rade to najdôležitejšie schválené čerpanie z rozpočtu obce.

Odpoveď starostu obce na činnosť komisie, ktorá má kontrolovať nakladanie s verejnými financiami a majetok našej obce :

,,Komisie obecného zastupiteľstva nie je možné zaťažiť úlohou, ktorá je zverená výslovne obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi obce. V praktickej podobe to znamená, že členovia komisií nemajú oprávnenie získavať všetky informácie v obci sa nachádzajúce a nachádzajúce sa na obecnom úrade. V praxi to znamená, že komisia nemôže zasahovať v prípravnej fáze, nie to ešte v realizačnej fáze, kde si to vyžadujú procesno právne predpisy“.

 

V praxi podľa starostu to znamená, že ak Vy občania zaplatíte dane , tak ani komisia ani Vy občania nemáte právo sa dozvedieť, kde a akou formou boli tieto finančné prostriedky starostom obce a ekonómkou obce minuté!, tobôž nemáte právo vidieť výpisy z účtu, bankový prevod či pokladničný doklad.

Kvôli týmto a mnohým iným skutočnostiam poslanci vyslovujú maximálnu nedôveru starostovi obce Milošovi Gallovi Barnákovi a jeho pravej ruke, ekonómke obce p. D.Kupcovej.

 

Vážení občania, Štítnik potrebuje zmenu, jedine tak sa pohneme vpred. Našu obec sužujú rôzne problémy no najmä sú to medziľudské vzťahy.

Najdôležitejšie v nastávajúcich voľbách je, aby ste prišli k volebnej urne a tak vyjadrili svoj názor, či ostaneme naďalej v období temna alebo sa už konečne pohneme vpred a spolu urobíme všetko pre rozvoj a prosperitu nášho Štítnika.

 

Poslanci OZ v Štítniku: 

Ing. Marek Kuzma,   Ján Gallo

 

Ladislav Belányi, Ondrej Kalina

Back to top